پوشاندن درز انقطاع(بستن درز انقطاع)

پوشاندن درز انقطاع و بستن درز انقطاع بین دو ساختمان با استفاده از ورق گالوانیزه