نورپردازی نما

اصول وضوابط نورپردازی نما چیست ؟

اولین نکته در نورپردازی نما توجه به رنگ وشدت نورها میباشد .مسئله دیگر است که نورها نباید به داخل ساختمان بیایند زیرا باعث رنجش ساکنین اپارتمان میشوند و اما نکته دیگر این است که منبع نور نباید جز در موارد خاص دیده شود .نورپردازی باید هدفمند باشد وباعث زیبایی هرچه بیشتر بنا شود هماهنگی رنگ نورها با رنگ متریال های انتخاب شده ،یکی از مهمترین مواردی است که باید درهنگام برنامه ریزی برای نور پردازی به ان توجه کرد.همچنین به ابن نکته نیز باید توجه کرد که کدام جنبه معماری میبایستی مورد تاکید قرار گیرد یکی دیگر از ظوابط در مورد نورپردازیی نمای ساختمان در مورد هماهنگی با محیط اطراف وارایش دیواره های صاف یکدست در تناسب با ابنیه مجاور میباشد.